Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för år 2016

BLLF Sweden ska enligt stadgarna
• arbeta för avskaffandet av olika former av livegenskap var de än förekommer
• arbeta för alla barns rätt till utbildning och frihet och mot barnarbete
• stimulera och underlätta kontakter och informationsutbyte mellan organisationer i olika länder som arbetar för samma mål.
• sprida information i Sverige för att skapa ett ökat medvetande om och engagemang för frågor om livegenskap och tvångsarbete.

Utvecklingssamarbete med Pakistan med stöd av Sida
BLLF Sweden har länge samarbetat med BLLFS organisationer i tre av Pakistans provinser, Khyber Pashtunkwa, Baluchistan och Sind. Detta är ett långsiktigt arbete för att avskaffa slaveri och barnarbete och ge utbildning åt barn och vuxna, vilket är avgörande för att ge fattiga människor möjlighet att hävda sina rättigheter.
Ett treårigt projekt, Community Development Project phase 4, påbörjades 2014 och avslutades den 31 december 2016. Projektet genomfördes av våra samarbetspartners i Pakistan, BLLF Societies i Baluchistan, Mardan och Mirpurkhas. Det var en fortsättning av tidigare arbete med ökat fokus på kvinnors rättigheter, flickors rätt till utbildning, facklig organisering och ungdomsarbete. Det omfattade grundläggande utbildning för ungdomar och vuxna genom alfabetiseringskurser och yrkesutbildning, medvetandegörande och organisationsutveckling och facklig träning för arbetare. I projektet har anställts en pakistansk koordinator, som samordnat och lett projektet tillsammans med en projektgrupp inom styrelsen.

 

Vuxenutbildning och medvetandegörande

”Utbildning är det mest kraftfulla vapen du kan använda för att förändra världen” Nelson Mandela


Utbildning är grunden för utveckling. Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet. Att kunna läsa och skriva ger möjlighet till ett självständigt liv och att påverka samhället. Cirka 760 miljoner människor i världen kan inte läsa eller skriva och majoriteten av dem är kvinnor. Projektet har därför haft speciellt fokus på flickors och kvinnors utbildning, eftersom dessa ofta inte har möjlighet att gå i skola. Vuxenkurserna utvecklar basal läs- skriv- och räknekunnighet utifrån deltagarnas vardagserfarenheter. I kurserna integreras frågor kring mänskliga rättigheter, speciellt kvinnors och barns rättigheter. Syftet är att medvetandegöra deltagarna och ge dem självförtroende och stöd att hävda sin rätt i familjen, i sitt sociala sammanhang och gentemot myndigheterna. Tillsammans lär de sig driva krav på att existerande lagar mot skuldslaveri och barnarbete implementeras. I kurserna behandlas också grundläggande hälsofrågor och miljö.
Under året har genomförts 247 kurser. 973 kvinnor och män har fått läs-och skrivutbildning och 2024 yngre och äldre kvinnor och 427 män har fått yrkeskunskaper i sömnad, datorkunskap, skönhetsvård och mobilreparationer. Tack vare dessa kunskaper har många av dem kunnat bidra till familjens försörjning. Deltagarna hör till de allra fattigaste i Pakistan, och de flesta har aldrig fått gå i skola. I synnerhet kvinnorna har svårt att få komma ut ur hemmet. De har därför mycket begränsad kunskap om omvärlden och om att pakistansk lag faktiskt tillerkänner kvinnor rättigheter och skydd mot våld och övergrepp. I verkligheten är de dock ofta utestängda från deltagande i samhällslivet. I kurserna får de tillfälle att samtala om sina erfarenheter och stötta varandra.
Satsning görs på att ge flickor, som av olika anledning avbrutit sin skolgång, en möjlighet att fortsätta och avsluta sina studier.
Viktigt är också att ha kurser för män om kvinnors rättigheter för att påverka och förändra attityder.
BLLF Societies har under året fortsatt att bygga ut sitt nätverk med andra organisationer och myndigheter för att synliggöra slaveriproblematiken och stärka kampen mot slaveri.

 

Kamp för kvinnors rättigheter och nätverksbyggande.

”Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt” Utvecklingsmål nr 5 i Agenda 2030


Kvinnor i BLLFS utvecklar ett kvinnligt nätverk, WAS (Women Against Slavery), och kvinnor från de tre provinserna samlas lokalt, regionalt och nationellt till möten och diskussioner. Man verkar i närsamhället för att flickor ska få gå i skolan och försöker förhindra barnäktenskap. I projektet har ingått planering och aktiviteter för att skydda våldsutsatta kvinnor. I december ordnades ett nationellt möte i Lahore, där kvinnor från de tre provinserna deltog. Parul Sharma från Sverige ledde en tre dagar lång utbildning för kvinnor, som var mycket uppskattad.
Kvinnor utbildar sig i organisationskunskap och administration. De utvecklar metoder för politisk påverkan och strategier för att förändra samhället. Kvinnor har lika representation i ledningsgruppen för CPD projektet. De har fått utbildning i administration och ekonomi.

 

Barn- och ungdomsverksamhet

Verksamhet för barn och ungdomar är viktig. De är framtida aktörer i samhällsutvecklingen och det är angeläget att ge dem utbildning, göra dem politiskt medvetna och knyta dem till organisationen. Projektet har gett pedagogiskt stöd till skolor, lärarutbildning, böcker och undervisningsmaterial, registrerings- och examensavgifter. 18 skolor med totalt 2612 elever har fått stöd. BLLFS organisationerna har ordnat lokala och regionala möten och utbildningar för ungdomar, för att ge kunskap om samhälle och politik och organisationskunskap. Speciellt stöd ges till flickor genom att ordna lokala mötesplatser, där de kan samlas, diskutera problem i vardagen, få samhällsinformation och uppmuntran att fortsätta sin utbildning. Totalt finns 22 sådana GEP (Girl Empowerment) centres.

 

Ungdomsutbyte

I projektet har ingått ett utbyte mellan ungdomar från BLLF Societies och en grupp elever på de la Gardie gymnasiet i Lidköping. Syftet ha varit att lära känna varandras land och kultur, men också lära om föreningsengagemang, demokrati och strategier för påverkan. Att ungdomar möts och lär känna andra värderingar är viktigt. Tolv pakistanska ungdomar besökte de la Gardie gymnasiet i Lidköping 2015. I februari 2016 åkte sex ungdomar därifrån till Pakistan för att lära sig mer om BLLFS arbete och om landet Pakistan. De berättade om sina erfarenheter i skolan och för föreningen på årsmötet i april. De deltog också på Internationella torget under bokmässan.

 

Kvalitetsutveckling

Stöd har getts till utbildning av lärare, pedagogiska rådgivare och utbildningsansvariga. Goda rutiner skapas för att säkerställa hög kvalité i vuxenutbildning, skolor och andra träningar. Oberoende systemrevisioner har gjorts i alla tre provinserna för att förbättra ekonomiska och administrativa rutiner.

 

Rättshjälp och fackligt arbete.

Fortsatt stöd har getts till rättshjälp, för att befria skuldslavar. BLLFS organisationerna arbetar kontinuerligt med att hävda brott mot fackliga rättigheter och stödja människor som utsatts för övergrepp. De kämpar också för bättre löner och arbetsförhållanden, ordnar facklig utbildning, och kurser och påverkar myndigheter genom kampanjer och lobbying

 

Demokratiutveckling

I samarbete med Jordens Barns Pris och tidningen Globen förser föreningen skolorna i Pakistan med material för att delta i omröstningen och stöder översättning till urdu. Samtliga BLLFS – skolor deltar och idén har spritts till allt fler statlig skolor. Detta ger kunskap om barns rättigheter och är en lektion i demokrati och demokratiska val.

 

Den nationella koordinatorn och uppföljningsbesök i Pakistan

Atiqa Shahid, som anställts som nationell koordinator för projektet, har besökt provinserna för att följa upp arbetet. Hon var i Sverige i april, för diskussioner med svenska projektkommittén och planering av ett nytt projekt 2017.

En medlem av svenska projektgruppen besökte Pakistan under februari för att följa upp projektarbetet.

 

Nytt projekt

En ansökan har gjorts till Forum Syd om ett nytt projekt 2017 – 2019, en fortsättning och vidareutveckling av nuvarande projekt. En ansvarig ”project manager” för de olika delmomenten i projektet, utbildning, påverkansarbete, kvinnoarbete och ungdomsarbete ska ge en tydlig ansvarsfördelning. Projektet har godkänts av Forum Syd för ett år, 2017. Det är ett mindre projekt med ett Sidabidrag på SEK 1.725.000

 

Pakistanska projektledningen på besök i Sverige

Den pakistanska projektledningen var i Sverige i november för att utvärdera CDP 2014 – 16 och planera för fortsättningen under 2017. De hade projektdiskussioner i Lidköping/Skara och i Stockholm besökte de riksdagen och flera organisationer och deltog i en utbildning på Forum Syd.

 

Samarbete med Ekta Europe och Ekta Parishad

Ekta Parishad i Indien är en rörelse som med icke-våldsmetoder i Gandhis anda kämpar för fattigas rättigheter. Samarbetet med Ekta Parishad har utvecklats under 2016. Representanter från BLLF Sweden har deltagit i en kvinnokonferens i Indien i oktober och i två möten med den europeiska stödgruppen Ekta Europe, i juni i Frankrika och i november i Genève . Båda mötena tog upp läget i Indien, förberedelserna för en marsch, Jai Jagat, 2020 från New Delhi till Genève. Man utbytte erfarenheter i samband med planeringen av Jai Jagat och de aktiviteter som förbereder denna globala marsch.
En ungdomsgrupp, Ekta Sweden, har bildats i Göteborg. Gruppen deltog på Internationella torget och har haft flera möten i Göteborg. Kontakter har tagits med Jordens Vänner och filmen Millions can walk har visats i Göteborg och i Lidköping på FN-dagen. Föreningen har anslagit 5000 kr till utbildning av ungdomar i Indien inför den stora marschen 2020.

 

Information

Nyhetsbrevet
BLLF Swedens nyhetsbrev går ut per post till dem som så vill eller mejl till ca 1000 medlemmar och sympatisörer och har utkommit med fyra nummer under året. Informationen har tagit upp det nutida slaveriet, som finns i olika former i olika delar av världen. Viktigt är att visa på positiva resultat i den kamp som många organisationer för mot slaveriet. Liksom tidigare har tyngdpunkten legat vid information från Pakistan, där vi har pågående projekt och personliga kontakter, som ger en inblick i slaveriproblematiken, men också visar möjligheter att bekämpa slaveri och tvångsarbete och stödja kvinnor i deras kamp för sina rättigheter. Vi har också visat på hur slaveriet är kopplat till ett globalt ekonomiskt system, som även vi är indragna i t.ex. när vi köper produkter som tillverkats på andra sidan jorden under förhållanden som skulle varit oacceptabla i vårt land..
Nyhetsbrevet ger tips om nyutkommen litteratur, som belyser slaveriet och hänvisar till hemsidor som informerar om kampen mot slaveri.


Hemsidan
BLLF Sweden har arbetat om hemsidan, för att göra den lättillgänglig och attraktiv. Den är vår främsta kontaktyta. Vid mejlkontakter och informationstillfällen hänvisar vi till vår hemsida. Den används av studerande på olika nivåer, allt från grundskola till universitet och leder ofta till kontakter, där studerande får hjälp med faktaunderlag för specialarbeten och uppsatser om barnarbete och slaveri. Allmän och grundläggande information ges kontinuerligt till enskilda och organisationer, som kontaktar oss per telefon eller mail. Lärare får hjälp med idéer och material för undervisning. Nyhetsbreven, artiklar, rapporter, uppsatser och faktablad läggs in kontinuerligt.
Facebook
Föreningens medlemmar är aktiva på Facebook för att hålla kontakt, sprida information om BLLF Swedens arbete, annonsera aktiviteter, väcka debatt och ge nyheter och information.

 

Iqbaldagen

Iqbaldagen, en manifestation mot barnarbete och för barns rätt till utbildning arrangerades traditionsenligt på torget i Lidköping den 16 april i samarbete med Lidköpings FN-förening och med stöd av Lärarförbundet i Lidköping. En barnkör och ungdomar från Lidköping spelade och sjöng och en grupp från Indpendance Academy dansade. Två av gymnasieungdomarna, som besökte Pakistan i februari höll tal. Hela ungdomsgruppen berättade sedan på BLLF Swedens årsmöte om sina intryck och upplevelser under besöket hos BLLFS i Mirpurkhas.

 

Internationella torget
Temat var i år hur även sport bidrar till exploatering av arbetskraft, slaveri och miljöförstöring. Inte minst i sportens värld jagas kostnader. Sportutrustning och sportevenemang ska inte bara vara bra, de ska vara billiga också och människor utnyttjas för att konkurrensfördelar ska uppnås och vinster bli maximala. Rättvisemärkta fotbollar väljs bort. Det finns ju billigare. Företag som arbetar schysst går under. Tillverkning av utrustning för hästsport är ofta skadlig för arbetare och miljö.

 

Övrigt informationsarbete

Föreläsningar, skolbesök och temadagar har under året hållits i skolor, församlingar och föreningar i Göteborg, Lund, Lidköping, På FN dagen deltog BLLF Sweden med information på skolor i Skåne.
Material från de utställningar, som gjordes i samarbete med Vänermuséet i Lidköping finns lagrat i Lidköping och används vid olika informationstillfällen. Nytt informationsmaterial trycks kontinuerligt.

 

Samverkan
BLLF Sweden är medlem i Forum Syd och har under året deltagit i medlemsmöten, årsmötet och flera kurser ordnade av FS. En medlem i föreningens styrelse har varit ordinarie ledamot i Forum Syds styrelse.
Föreningen ingår nu i nätverket av organisationer i Internationella Torget. Vi får härigenom värdefulla kontakter och inbjudningar till möten och seminarier.
BLLF Sweden ingår också i nätverket kring Jordens Barns Pris.
Den 16 april arrangerade föreningen tillsammans med Lidköpings FN-förening och Studiefrämjandet Iqbaldagen i Lidköping, en manifestation mot barnarbete och för alla barns rätt till utbildning.
BLLF Sweden är medlem i Anti-Slavery International i London och deltar i deras brevkampanjer.
BLLF Sweden har fortsatt kontakt med föreningen ”Alternativ Solrosen” i Finland, som genom försäljning och insamlingskampanjer stöder BLLFS skolor i Pakistan.
BLLF Sweden har kontakt med lokal grupp i Faringdon i England, ledd av förre ordföranden i Antislavery International, Reggie Norton. Föreningen ingår nu också i nätverket Ekta Europe, som stöder Ekta Parishad.

 

Föreningen

Årsmöte
Den 16 april deltog BLLF Sweden i arrangerandet av Iqbaldagen i Lidköping och vid det därpå följande årsmötet berättade de gymnasieungdomar som i februari besökte BLLFS i Mirpurkhas om sina upplevelser och intryck.
Förtroendevalda
Styrelsen har bestått av Cecilia Karlsson, ordförande, Mia Jildenhed, vice ordförande, Kajsa Hansson, sekreterare, Göte Isaksson, kassör, Lena Martinsson, Gunilla Larsson och Frida Karlsson. Malin Johansson och Anette Larsson har varit suppleanter. Revision av föreningen övertogs av PwC med Gunnar Thullberg som huvudansvarig och påskrivande revisor. Medlemmar i valberedningen har varit Maria Albinsson (sammankallande) och Clary Bertilsson.
Carina Ohlsson, riksdagsledamot för S, har varit föreningens hedersordförande.

 

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden, varav några sammanträden via Skype och ett möte per capsulam.

 

Arbetsmöte
Ett arbetsmöte för styrelsen och medlemmar i arbetsgrupperna ordnades den 2 – 4 september på Hotell Hehrne i Vänersborg.

 

Arbetsgrupper
En projektgrupp bestående av Gunilla Larsson, Kajsa Hansson och Göte Isaksson har svarat för att administrera projektet. Föreningsutskottet, som bestått av Cecilia Karlsson, Mia Jildenhed och Frida Karlsson har också fungerat som ett AU och förberett styrelsearbetet. En tredje arbetsgrupp, informations- och påverkansgruppen, har bestått av Lena Martinsson, Malin Johansson och Anette Larsson. Till denna arbetsgrupp har också knutits medlemmar som ej ingår i styrelsen. Britt-Marie Klang och Kerstin Högsborn har haft ansvaret för de nya kontakterna med Ekta Parishad och Ekta Europe och en av dem har varit adjungerad till styrelsemötena då dessa ärenden behandlats.

 

Kontor
Föreningen har också under detta år hyrt ett kontor för projektarbete och sammanträden.

 

Medlemmar
Styrelsen har under året arbetat för bättre kontakt med medlemmar och andra i nätverket genom fortlöpande information, främst per e-mail, om föreningens arbete. På detta sätt hoppas vi behålla tidigare medlemmar och få nya. Föreningsgruppen har arbetat med att förbättra medlemsregistret.

 

Ekonomi
Under 2016 har föreningen haft 306 betalande medlemmar. Medlemsavgifterna för år 2016 har uppgått till 32.150 kr. I gåvor har vi mottagit 185.022 kr. Av Sida bidrag rekvirerades för CDP 2016
2 640 931 under året. Kostnader för insamlingar och för föreningens administration har uppgått till 1,2 % av totala intäkter jämfört med 2,1% förra året. 108 % av de totala intäkterna betalades ut till ändamålen under 2016. Föregående år var motsvarande siffra 110 %.
BLLF Sweden har ett 90 – konto, d v s ett plusgirokonto, som innebär att Svensk insamlingskontroll granskar att inkomna gåvor används till syften som överensstämmer med stadgarna och utan stora kringkostnader. För mer information hänvisas till www.insamlingskontroll.se
För vidare information om föreningens ekonomi hänvisas till årsredovisningen

 

 

Tack

Vägen ut ur slaveri är lång och svår både för vuxna och barn. Det handlar om utbildning, om att bli medveten om sina mänskliga rättigheter, om att organisera sig, om rättsliga processer och om självtillit. De barn och vuxna som får grundläggande utbildning, kunskap om sina rättigheter och ett hopp för framtiden kommer själva att medverka till att slaveriet förintas.
Ett varmt tack till alla som genom frivilligt arbete, ekonomiska bidrag och deltagande i brevkampanjer tar del i detta arbete.

Lidköping 2017-03-25
Cecilia Karlsson

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365    BLLF Sweden      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795    Box 680      
       531 16 Lidköping