Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse för år 2020

Länk till verksamhetsberättelse som pdf (med bilder)

BLLF Sweden 

är en ideell organisation, som bildades 1991. Föreningens syfte är enligt stadgarna 

⦁ att arbeta för avskaffandet av olika former av livegenskap var de än förekommer
⦁ att arbeta för alla barns rätt till utbildning och frihet och mot barnarbete
⦁ att stimulera och underlätta kontakter och informationsutbyte mellan organisationer i olika länder som arbetar för samma mål.
⦁ att sprida information i Sverige för att skapa ett ökat medvetande om och engagemang för frågor om livegenskap och tvångsarbete.

Föreningen

Årsmöte
På grund av coronapandemin fick årsmötet i april ställas in. Ett mindre årsmöte utomhus ordnades 8 september i Stadsträdgården i Lidköping. Den gamla styrelsen omvaldes att vara kvar till ordinarie årsmöte 2021.

Förtroendevalda
Styrelsen har bestått av Cecilia Karlsson, ordförande, Agne Gustafsson, vice ordförande, Anette Larsson, sekreterare, Göte Isaksson, kassör, Muki Jernelöv och Malin Funk har varit ordinarie ledamöter. För revision av föreningen ansvarar PwC med Gunnar Thullberg som huvudansvarig och påskrivande revisor. Medlemmar i valberedningen har varit Maria Albinsson (sammankallande) Clary Bertilsson och Gunilla Larsson. Carina Ohlsson, riksdagsledamot för S, har varit föreningens hedersordförande.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden. 

Arbetsgrupper
En projektgrupp bestående av Gunilla Larsson, Göte Isaksson och Agne Gustavsson har svarat för att administrera projektet. En arbetsgrupp, informations- och påverkansgruppen, har bestått av Anette Larsson och Malin Funk från styrelsen och Sara Holmén. En tredje arbetsgrupp bestående av Muki Jernelöv från styrelsen och Kerstin Högsborn, Britt-Marie Klang, Monica Westberg, Samuel Grönvik och Sofia Bergman har haft ansvaret för Hopp i Rörelse och kontakterna med Jai Jagat och Jai Jagat Europe.

Kontor
Föreningen har också under detta år hyrt ett kontor för projektarbete och sammanträden. 

Medlemmar
Styrelsen har under året arbetat för bättre kontakt med medlemmar och andra i nätverket genom fortlöpande information, främst per e-mail, om föreningens arbete. På detta sätt hoppas vi behålla tidigare medlemmar och få nya. Styrelsen har arbetat med att förbättra medlemsregistret och vi följer den integritetspolicy enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som styrelsen fastställt. 

Ekonomi
Under 2020 har föreningen haft 300 betalande medlemmar. Medlemsavgifterna för år 2020 har uppgått till 30.575 kr. I gåvor har vi mottagit 203.170 kr. Av tilgängligt Sidabidrag för CDP 2020 på 2 590 614 kr har använts 2 194 813 kr, varav 2 079 812 kr utgör förskotterat bidrag till projektet i Pakistan. Kostnader för insamlingar och för föreningens administration har uppgått till 6,8 % av totala intäkter jämfört med 3,9 % förra året. 67,2 % av de totala intäkterna betalades ut till ändamålen under 2020. Föregående år var motsvarande siffra 100,1 %.
BLLF Sweden har avslutat plusgirokontot och har nu bara bankgirokonto 900-4284. Det är fortfarande ett 90 – konto, som innebär att Svensk insamlingskontroll granskar att inkomna gåvor används till syften som överensstämmer med stadgarna och utan stora kringkostnader. 

För mer information hänvisas till www.insamlingskontroll.se
För vidare information om föreningens ekonomi hänvisas till årsredovisningen

Utvecklingssamarbete med Pakistan med stöd av Sida

BLLF Sweden samarbetar sedan länge med BLLFS organisationer i tre av Pakistans provinser, Khyber Pashtunkwa, Baluchistan och Sind. Detta är ett långsiktigt arbete för att avskaffa slaveri och barnarbete och ge utbildning åt barn och vuxna, vilket är avgörande för att ge fattiga människor möjlighet att hävda sina rättigheter och bidra till en demokratisk samhällsutveckling. 

Samarbetet sker i projekt (Community Development Projekt, CDP) med stöd av Sida genom Forum Syd, numera Forum CIV. Året var sista året i sjätte fasen, CDP 2018 - 2020, av detta långsiktiga utvecklingssamarbete. Projektet genomförs av våra samarbetspartners i Pakistan, BLLF Societies i Baluchistan, Mardan och Mirpurkhas och är en fortsättning av tidigare arbete. Övergripande mål för insatsen är: Kvinnor och män, flickor och pojkar i fattiga familjer är medvetna om sina rättigheter. De använder BLLFS som ett verktyg för att förändra sina livsvillkor, förbättra miljön och hävda sin rätt till demokratiskt deltagande i samhället. Projektet har starkt fokus på kvinnors rättigheter, flickors rätt till utbildning, facklig organisering och ungdomsarbete. Det omfattar grundläggande utbildning för ungdomar och vuxna genom alfabetiseringskurser och yrkesutbildning, medvetandegörande, påverkansarbete, organisationsutveckling och facklig träning för arbetare. En pakistansk koordinator samordnar och leder projektet tillsammans med en projektgrupp inom styrelsen.

Projektet har fem delprogram. En ansvarig ”project manager” för de olika delmomenten i projektet har gett en tydlig ansvarsfördelning.

Påverkansarbete och facklig organisering
Fortsatt stöd har under året getts till rättshjälp, för att befria skuldslavar. BLLFS organisationerna arbetar kontinuerligt med att hävda brott mot fackliga rättigheter och stödja människor som utsatts för övergrepp. De kämpar också för avtal om minimilöner, bättre arbetsförhållanden och rätten att lämna en anställning. Man ordnar facklig och politisk utbildning av män och kvinnor, har utbildat ledare och tränat i strategier för politisk påverkan. Genom kampanjer och lobbying har man sedan påverkat myndigheter ofta i samarbete med andra organisationer. Särskilt fokus har varit på att öka politisk medvetenhet och röstdeltagande bland fattiga, i synnerhet kvinnor. Man har fått några kvinnor att kandidera i lokala val.

Utbildning av barn och vuxna, i första hand flickor och kvinnor
Utbildning är grunden för utveckling. Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet. Att kunna läsa och skriva ger möjlighet till ett självständigt liv och att påverka samhället. Cirka 781 miljoner människor i världen kan inte läsa en bok eller skriva sitt namn och majoriteten av dem, 64%, är kvinnor. Projektet har därför haft speciellt fokus på flickors och kvinnors utbildning, eftersom dessa ofta inte har möjlighet att gå i skola. Vuxenkurserna utvecklar basal läs- skriv- och räknekunnighet utifrån deltagarnas vardagserfarenheter. I kurserna integreras frågor kring mänskliga rättigheter, speciellt kvinnors och barns rättigheter. Syftet är att medvetandegöra deltagarna och ge dem självförtroende och stöd att hävda sin rätt i familjen, i sitt sociala sammanhang och gentemot myndigheterna. Tillsammans lär de sig driva krav på att existerande lagar mot skuldslaveri och barnarbete implementeras. I kurserna behandlas också grundläggande hälsofrågor och miljö.

Under året har genomförts 131 kurser. 1442 kvinnor och 462 män har fått läs-och skrivutbildning och yrkeskunskaper i sömnad och broderi, datorkunskap och skönhetsvård. I kurserna ingår nu att lära ut entreprenörskap. Tack vare dessa kunskaper har 60% av de kvinnor som deltagit i sykurserna, kunnat bidra till familjens försörjning genom att sy och sälja kläder eller broderiarbeten. Deltagarna hör till de allra fattigaste i Pakistan, och de flesta har aldrig fått gå i skola. I synnerhet kvinnorna har svårt att få komma ut ur hemmet. De har därför mycket begränsad kunskap om omvärlden och om att pakistansk lag faktiskt tillerkänner kvinnor rättigheter och skydd mot våld och övergrepp. I verkligheten är de dock ofta utestängda från deltagande i samhällslivet. I kurserna får de tillfälle att samtala om sina erfarenheter och stötta varandra.

Projektet har gett pedagogiskt stöd till skolor, lärarutbildning, böcker och undervisningsmaterial, registrerings- och examensavgifter. 8 skolor med totalt 1781 elever har fått stöd. Stöd har getts till utbildning av lärare, pedagogiska rådgivare och utbildningsansvariga. Goda rutiner skapas för att säkerställa hög kvalité i vuxenutbildning, skolor och andra träningar.

Fortsatt kamp för kvinnors rättigheter och nätverksbyggande.
Kvinnor i BLLFS utvecklar ett kvinnligt nätverk, WAS (Women Against Slavery), och kvinnor från de tre provinserna samlas lokalt, regionalt och nationellt till möten och diskussioner. Man verkar i närsamhället för att flickor ska få gå i skolan och försöker förhindra barnäktenskap. I projektet ingår planering och aktiviteter för att skydda våldsutsatta kvinnor. Kvinnor utbildar sig i organisationskunskap och administration. De utvecklar metoder för politisk påverkan och strategier för att förändra samhället. Kvinnor har lika representation i ledningsgruppen för CPD projektet. De har fått utbildning i administration och ekonomi. 

Viktigt är också att ha kurser för män om kvinnors rättigheter för att påverka och förändra attityder.

Ungdomsverksamhet
Verksamhet för barn och ungdomar är viktig. De är framtida aktörer i samhällsutvecklingen och det är angeläget att ge dem utbildning, göra dem politiskt medvetna och knyta dem till organisationen. BLLFS organisationerna har ordnat lokala och regionala möten och utbildningar för ungdomar, för att ge kunskap om samhälle och politik och organisationskunskap. Man har ordnat ledarskapsträning och icke-våldsträning. Unga flickor och pojkar organiserar sig i lokala ungdomsgrupper och utvecklar ett nationellt nätverk Det finns nu 52 lokala mötesplatser, där de kan samlas, diskutera problem i vardagen, få samhällsinformation och så bli en kraft till förändring i familjen och i närsamhället.

Kapacitetsutveckling i samarbetsorganisationerna.
I alla tre provinserna har organisationerna förbättrat ekonomiska och administrativa rutiner. Man har utarbetat riktlinjer för att planera, utvärdera och rapportera projektets aktiviteter och arbetar med att öka sin kapacitet att förverkliga sina mål. Organisationerna är väl kända och respekterade lokalt. Genom samarbete med andra människorättsorganisationer har man utvecklat sitt regionala och nationella nätverk.
En oberoende utvärdering av CDP projekten och påpekanden från revisorerna gav också idéer och förslag till fördjupning och utveckling av arbetet, något som våra samarbetspartners har tagit med sig i nuvarande projekt. Man har haft konsultledda utbildningar och en översyn av olika sätt att utvärdera verksamheten. Man har utarbetat en särskild plan för hur arbetet kan förbättras. Man har också tagit fram en plan för hur projektet ska avvecklas och hur arbetet ska kunna fortsätta, då projektstöd från Sida upphör.

Coronapandemin och problem med överföring av projektpengar

Coronapandemin har under en del av året lett till stängning av skolor och centra i Pakistan och stoppat de flesta andra projektaktiviteter. Myndigheterna har samtidigt, för att stoppa utländsk finansiering av terrorverksamhet, skärpt kraven på civilsamhällets organisationer, vilket lett till omständigt pappersarbete och tidvis stängning av våra partners bankkonton. Problemen är nu lösta, men det har under tiden försenat överföringen av projektmedel från Sverige, vilket också hindrat arbetet och lett till sena löneutbetalningar. Av dessa skäl har Forum CIV godkänt förlängning av projekttiden t o m 31 mars 2021.

Projektuppföljning

På grund av coronapandemin har medlemmar ur BLLF Swedens projektgrupp inte, som planerat, kunnat besökte Pakistan, för att utvärdera och avsluta projektet.

May Middle School

Utanför CDP projektet har BLLF Sweden och andra privata donatorer givit stöd till May Middle School Det är en eftermiddagsskola i ett fattigt hazar-område utanför Quetta. På morgonen måste pojkarna hjälpa till på marknaden, men på eftermiddagen får de undervisning och kan spela fotboll och kricket.

Samarbete med Jai Jagat Europe och Ekta Parishad

Hopp i rörelse som projekt slutade
Jai Jagat 2020, som BLLF Sweden stött med projektet, Hopp i rörelse, avslutade sitt arbete i oktober. Det genomfördes många viktiga aktiviteter kring Jai Jagats fyra pelare - Utrota fattigdom, Främja inkludering, Värna klimat och miljö och Praktisera icke-våld. En 15-månaders kalender gjordes, såväl som icke-våldsträningar och en utställning på Vänermuseet i Lidköping. Föredrag om pelarna hölls också. Vandringen, som hade planerats längs Sveriges västkust, från Lidköping till Trelleborg, och som därefter skulle ha anslutit till den tyska gruppen, stoppades på grund av Corona-pandemin. Hopp i rörelse fortsatte ha kontakt med grupper i de andra länderna. Två av föredragen sköts upp, då de inte kunde hållas på grund av pandemirestriktioner. De fyra pelarna och resten av FNs Globala mål och Agenda 2030, fortsätter vara viktiga ämnen alla bör bidra till! Fastän BLLFs projekt har slutat, följer styrelsen Jai Jagat Europe och Ekta Parishad, som fortsätter med en utvidgad kampanj Jai Jagat 2020 - 2030

Jai Jagat 2020 har genomförts med ändringar
När den ”Långa Marschen för fred och rättvisa”, den så kallade Jai Jagat 2020, lanserades i New Delhi på Mahatma Gandhis 150:e födelsedag, den 2 oktober 2019, väntade deltagaren en ett-årig, 10,000 km lång vandring genom mer än 15 länder. Marschen skulle sluta framför FN i Genève med en storslagen sammankomst, med grupper från olika länder. Även många europeiska länder: Belgien, Frankrike, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland var med i marschen. Vi skulle ha firat med en stor måltid 26 september, 2020 som kallades The Meal (Måltiden) och därefter en veckas folkfest och möte över hela Genève som skulle sluta på Gandhis 151:e födelsedag den 2 oktober. Den växande pandemin och rese–restriktionerna gjorde att nästan alla marscher avbröts i mars. Det internationella programmet fortsatte digitalt med möten på Zoom och andra digitala plattformar. Alla medverkande länder fortsatte också göra allt de kunde på nationell nivå för att främja Jai Jagats program. Till exempel genomfördes sex kortare vandringar från Frankrike till Genève med gott humör.

Sveriges Meal (Måltid)
Medan ca 600 deltagare samlades i Genève för The Meal 26 september, med bland annat vandrarna från Frankrike, höll Hopp i rörelse sitt Meal i den vackra bygdegården i Mellby, utanför Lidköping. Vi fikade och njöt av ett bra Meal, medan vi tittade på Jai Jagats filmer från första hälften av den Långa Marschen, och på olika länders evenemang. Medan vi åt fick vi också se lite av Genèves förberedningar för The Meal och vi hade egna digitala mini-möten med grupper i Storbritannien, Spanien och Belgien.

Jai Jagat i Pakistan

De politiska spänningarna mellan Indien och Pakistan gjorde att gränsen var stängd och Jai Jagat Indien kunde inte besöka Pakistan.
BLLF Sweden donerade pengar genom Jai Jagat Association, för att göra det möjligt för en grupp från Jai Jagat Nepal att komma till BLLFS i Mirpurkhas. Gruppen fick hjälp med visum av Mir Safdar och besökte Karachi och Hyderabad 16 – 22 februari. De hade möten och seminarier på universitet och högskolor och mötte pressen
och Human Rights Commission of Pakistan.

Information

Nyhetsbrevet
BLLF Swedens nyhetsbrev går ut per post till dem som så vill eller mejl till ca 1000 medlemmar och sympatisörer och har utkommit med fyra nummer under året. Informationen har tagit upp det nutida slaveriet, som finns i olika former i olika delar av världen. Viktigt är att visa på positiva resultat i den kamp som många organisationer för mot slaveriet. Liksom tidigare har tyngdpunkten legat vid information från Pakistan, där vi har pågående projekt och personliga kontakter, som ger en inblick i slaveriproblematiken, men också visar möjligheter att bekämpa slaveri och tvångsarbete och stödja kvinnor i deras kamp för sina rättigheter. Vi har också visat på hur slaveriet är kopplat till ett globalt ekonomiskt system, som även vi är indragna i t.ex. när vi köper produkter som tillverkats på andra sidan jorden under förhållanden som skulle varit oacceptabla i vårt land.
Nyhetsbrevet informerar också om den globala fredsmarschen Jai Jagat 2020 och om planeringen av den svenska marschen, som ska börja i Lidköping.
Nyhetsbrevet ger tips om nyutkommen litteratur, som belyser slaveriet och hänvisar till hemsidor som informerar om kampen mot slaveri.

Hemsidan
En lättillgänglig och attraktiv hemsida är viktig för föreningen. Den är vår främsta kontaktyta. Vid mejlkontakter och informationstillfällen hänvisar vi till vår hemsida. Den används av studerande på olika nivåer, allt från grundskola till universitet och leder ofta till kontakter, där studerande får hjälp med faktaunderlag för specialarbeten och uppsatser om barnarbete och slaveri. Allmän och grundläggande information ges kontinuerligt till enskilda och organisationer, som kontaktar oss per telefon eller mail. Lärare får hjälp med idéer och material för undervisning. Nyhetsbreven, artiklar, rapporter, uppsatser och faktablad ska läggas in kontinuerligt.

Facebook
Facebook blir en allt viktigare informationsyta och ett medel för oss i föreningen att nå ut med vårt budskap till en större och bredare grupp människor.

Iqbaldagen
I år var det 25 år sedan mordet på Iqbal Masih.
Iqbaldagen, en manifestation mot barnarbete och för barns rätt till utbildning har arrangerats på torget i Lidköping varje år sedan dess. Den 25:e Iqbaldagen skulle ha firats i april, men det blev annorlunda. Den 29 april var det en mindre grupp som hedrade minnet av Iqbal genom att lägga en bukett blommor vid minnesstenen, som kommunen satt upp.

Övrigt informationsarbete
På grund av coronapandemin fick planerade möten och föredrag ställas in. Under sommaren och hösten har BLLF Sweden haft en studiecirkel kring nutida slaveri och exploatering av människor i Sverige. Möten har genomförts utomhus eller digitalt.

Samverkan
BLLF Sweden är medlem i Forum CIV och har under året deltagit i medlemsmöten och årsmötet. 

Föreningen ingår nu i nätverket av organisationer i Globala Torget. Vi får härigenom värdefulla kontakter och inbjudningar till möten och seminarier. 

BLLF Sweden ingår också i nätverket kring Jordens Barns Pris.

Den 29 april arrangerade föreningen tillsammans med Lidköpings FN-förening en minnesstund på Iqbaltorget i Lidköping. 

BLLF Sweden är medlem i Anti-Slavery International i London.

BLLF Sweden samarbetar med Solrosen/Emmaus Westervik i Ekenäs i Finland, som genom försäljning och insamlingskampanjer stöder BLLFS skolor i Pakistan.

Föreningen samarbetar också med den indiska icke-våldsrörelsen Ekta Parishad. Föreningen ingår nu också i det europeiska nätverket Jai Jagat Europe och deltog under våren i förberedelsearbetet inför en stor internationell manifestation i Genève 2020, kallad Jai Jagat. På grund av coromapandemin fick dock marschen avbrytas och det blev bara en mindre samling i Genève.

Tack !

Vägen ut ur slaveri är lång och svår både för vuxna och barn. Det handlar om utbildning, om att bli medveten om sina mänskliga rättigheter, om att organisera sig, om rättsliga processer och om självtillit. De barn och vuxna som får grundläggande utbildning, kunskap om sina rättigheter och ett hopp för framtiden kommer själva att medverka till att slaveriet förintas.

Ett varmt tack till alla som genom frivilligt arbete, ekonomiska bidrag och deltagande i brevkampanjer tar del i detta arbete.

Länk till verksamhetsberättelse som pdf (med bilder)

Kontakta oss:

Kontaktpersoner:  Postadress:                  E-post: 
   Cecilia Karlsson: 070-508 4365   BLLF Sweden c/o Gunilla Larsson      info@bllf.se
   Britt-Marie Klang: 0510-29795   Kinnekullegatan 31      
      53232 Skara